SZENTSÉGES ATYÁNK!

Sok számos ezerre menő görög katholikus magyar léleknek legbensőbb, legtermészetesebb és legállandóbb óhajtását és törekvését tolmácsoltuk ezen alázatos feliratunkban. Okunk van, buzgó hálát mondani az emberszerető Jézusnak, hogy századok szenvedései és folytonos vágyai után nekünk adta meg a kegyelmet, hogy a görög kath. magyarok ügyét Szentséged elé terjeszthessük.

A magyar nyelvnek a görög katholikus istentiszteletben való alkalmazását indokolttá teszi:

a keleti egyház fegyelme,
a gör. kath. magyarok száma, kilencz százados folytonossága,
az ó-szláv nyelv miatt elszenvedett gyötrelmek hosszu sorozata,
az ó-szláv és a román egyházi nyelvnek a magyar vidékeken való használhatatlansága,
a hitközönynek és a ritus elhagyásnak az elharapózása, végre
a gör. kath. magyarságnak különbeni szétzüllése és pusztulása.

Támogatja: az ó-szláv, a román, az arab és egyéb nyelveknek rituális nyelvekül való korábbi befogadása és az Apostoli Szentszéknek a görög katholikus istentisztelet nyelvek meghatározásánál követett mindenkori gyakorlata.

Szükségessé teszik: azok az előnyök, a melyeket nyelvünk alkalmazásával a vallásos buzgóság és a hitélet terén eddig elértünk és a jövőben elérni remélünk. Alázattal hiszszük, hogy minden komolyabb ellenvetést megczáfoltunk és Isten és emberek előtt ismételjük, hogy mozgalmunk politikai czélokat nem szolgál és mások becses jogainak elkobozására nem tör.

Ezeken kivül hivatkozunk arra a nagy jóságra, szeretetre és gondosságra, a melyekben a magyar nemzetet az Apostoli Szentszék kilencz századon át részesitette. Ha a világ minden tájáról igazságtalanul megtámadták is, ha elhagyott minden barátunk és jóakarónk, az Apostoli Szentszék a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlott nemzetünket nem hagyta el soha.

Az isteni Gondviselés kegyelméből most üljük a szent évet, 900-ik évfordulóját annak, hogy II. Sylvester pápa első Szent királyunknak a magyar szent koronát ajándékozta és ezzel a magyar nemzetet mindenkor az Apostoli Szentszék védelmébe és pártfogása alá vette.

Ezen atyai védelembe és pártfogásba vetjük meg nem szégyenülő bizalmunkat most, a mikor a magyar nemzetnek legelhagyatottabb fiai, a görög kath. vallásu magyarok nevében esedezünk Szentséged előtt.

Bizunk benne és könyörgünk érte, hogy a mi ezen alázatos feliratunkból hiányzik, azt kipótolja, vagy elnézi Szentségednek magyar nemzetünk iránt érzett atyai szeretete.

Hitünk védelmére és fentartására, a sorainkban fellépett hitközöny meggátlására, mint a küzdő Anyaszentegyház tagjai, a saját nyelvünket használtuk fel fegyverül.

Áldja és szentelje meg Szentséged apostoli hatalmával e fegyverünket, hogy nemzedékről-nemzedékre áldhassuk és dicsőithessük a Szentséged irgalmasságát mi is, a kik most szine előtt alázattal leborulva és lábait a fiúi hódolatnak a csókjával illetve, vagyunk Szentségednek

alázatos gyermekei az Urban.

Budapesten, 1900. február hóban.

 

A gör. szert. katholikus magyarok országos bizottságának elnöksége:

ELNÖK:
Szabó Jenő, főrendiházi tag.

TÁRSELNÖKÖK:
Farkas Pál, földbirtokos -- Dr. Leővey Sándor, miniszteri tanácsos, közigazg. biró -- Illés Jenő, kuriai biró -- Pásztélyi János, kuriai biró -- Medvigy Mihály, kir. táblai tanácselnök.

ALELNÖKÖK:
Andor Gyula, képvis., elnöki tan. -- Dr. Pásztélyi Jenő, ügyvéd -- Roskovics Ignácz, festőmüvész.

A SZABOLCS VÁRMEGYEI HELYI BIZOTTSÁG ELNÖKEI:
Fekete István, főesperes -- Dr. Küzmös György, tb. megyei főorvos -- Lengyel Endre, esperes.

A HAJDU VÁRMEGYEI H. B. ELNÖKEI:
Varga László, esperes -- Ujhelyi Andor, lelkész.

A BORSOD VÁRMEGYEI H. BIZ. ELNÖKEI:
Hodobay Andor, esperes -- Szafka Pál, kir. közjegyző.

A SZATHMÁR VÁRMEGYEI HELYI BIZOTTSÁG ELNÖKEI:
Melles Emil, főesperes -- Somlay Kálmán, ny. erdőtan.

AZ ABAUJ-TORNA VÁRMEGYEI H. BIZ. ELNÖKE:
Kovaliczky István, ny. t. széki biró.

A ZEMPLÉN VÁRMEGYEI H. BIZ. ELNÖKE:
Talapkovics Vazul, kir. tanácsos, p. ü. i.

FŐTITKÁROK:
Dr. Demko Kálmán, főgymn. ig. -- Garancsy Mihály, min. o. tan. -- Novák Sándor, tanár.

TITKÁROK:
Dr. Rabár Endre, kir. aljárásbíró -- Farkas Győző, földbirtokos.

PÉNZTÁROS:
Barna Miklós, bankhivatalnok.

ELLENŐRÖK:
Markos György, máv. főmérnök -- Répássy Miklós, kir. kulturmérnök.

JEGYZŐK:
Dr. Bacsinszky Vladimir, máv. titkár -- Kecskóczi Ödön, tanár.