Turzán József görögkatolikus főesperes új síremléke

2015. április 11-én szűk családi körben került sor Turzán József (1895-1953) főesperes új síremlékének megáldására a nyíregyházi Északi Temető Papi Parcellájában. A szertartást Turzán József két pap-unokája, Makláry Ákos budai parókus és Véghseő Tamás főiskolai rektor végezték.

Az 1953-ban elhunyt lelkipásztor hamvait a temető V. parcellájából 2015. januárjában szállíttatta át a család a papi parcellába.
Turzán Józsefre a családon kívül ma már csak a legidősebbek emlékeznek. Sok-sok paptestvéréhez hasonlóan az ő emléke is feledésbe merül a görögkatolikus egyházban.


Az 1912-en alapított Hajdúdorogi Egyházmegye első papnövendékei között került az ungvári szemináriumba. Kurzustársaival - Bába Miklóssal, Bodnár Bélával, Szemerszky Jánossal, Sztankay Andrással, Mitró Jánossal, Ruttkay Miklóssal - itt kötött életreszóló barátságot. Tanulmányai végeztével házasságot kötött Kutka Ilonával, Kutka Izidor timári parókus lányával. Isten tíz gyermekkel áldotta meg házasságukat.


Szolgált Biriben, Hodászon, Ópályiban és Penészleken. 1938-tól a Nyíri Esperesi Kerület esperese, 1948-ban Dudás Miklós megyéspüspök szatmári főesperessé nevezte ki. A főesperesi hivatalt azonban csak három évig tölthette be: a kommunista rendszerrel szembehelyezkedő, s ezért számos zaklatást és verést elszenvedő, de megalkuvást nem ismerő papot a hatóságok nyomására a főpásztor 1951-ben hivatalából felmenteni kényszerült. Egyúttal Ópályiból Penészlekre helyezte. 

A súlyos betegségektől szenvedő áldozópap egészségi állapotát a zaklatások tovább súlyosbították. Mindössze 58 éves volt, mikor 1953 áprilisában elhunyt.

Temetése a nyíregyházi belvárosi templomból történt. A temetési szertartást követően a gyászolók hosszú menetben kísérték a temetőbe. Ő volt az utolsó, akit így kísérhettek utolsó útjára. A temetést követően a kommunista hatóságok betiltották az egész városon átvonuló papi gyászmeneteket.
Hatvankét évvel halála után a család új sírmemléket állított Turzán József főesperes emlékére a papi parcellába átszállított hamvai felett.