Hodinka Antal Digitális Könyvtár

 

Hodinka Antal

Digitális Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


A

 

Artim Mihály: A Halotti beszéd és Könyörgés rituális szempontból

 

 

 

 


B

Baán István: A körtvélyesi monostor

Baán István: The Foundation of the Archbishopric of Kalocsa. The Byzantine Origin of the Second Archdiocese in Hungary

Baán István: A munkácsi püspöki szék betöltése 1650 és 1690 között

Baán István: Appointments to the episcopal see in Munkács, 1650−1690

Baán István: Greek-speaking Hierarchs on a Ruthenian See: the Diocese of Munkács (Mukaceve) in the Subcarpathian region at the end of the 17th century

Baán István: La nomina di András Bacsinszky a vescovo di Munkács

Baán István: La pénétration de l’uniatisme en Ukraine subcarpatique au XVIIe siècle

Baán István: De Camillis szebasztei püspökké és apostoli helynökké való kinevezése és felszentelése

Baán István: Lelkipásztori problémák és megoldási kísérleteik: a „bigámus” papok

Baán István: Nomina e ordinazione di Giovanni Giuseppe De Camillis a vescovo di Sebaste e vicario apostolico 

Baán István: Problemi di disciplina ecclesiastica - tentativi di soluzione: i sacerdoti "bigami"

Bacsó János: Miklósy István hajdúdorogi püspök (1913-1937)

Bánffy Dezső: Magyar nemzetiségi politika

Baran, A.: Quaedam ad Biographiam Josephi Volosynovskyj Episcopi Mucacovoensis (1667)

Michal Barnovsky: A görög katolikus egyház Szlovákiában a második világháború után / Gréckokatolícka cirkev na Slovensku po druhej svetovej vojne 

Bartha Elek: A szentelmények szerepe Komlóska néphagyományában

Bartha Elek: Adalékok a görög katolikusok eucharisztikus szentelményeinek néprajzához.

Bartha Elek: Máriapócshoz fűződő népszokások

Joannicius Basilovits: Brevis Notitia

Bendász Dániel: Legális és illegális papképzés a Munkácsi Egyházmegyében

Biedermann H., Die Ungarischen Ruthenen, ihr Wohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geschichte

Biedermann H.: Russische Umtriebe in Ungarn

Bonkáló Sándor: A rutének (ruszinok)

F. E. Brightman: Liturgies Eastern and Western: Vol. 1: Eastern Liturgies

Bunyitay Vince, Bihar vármegye oláhjai és a vallási unió


C

Remus Câmpeanu: Az erdélyi görög katolikus egyház történetének feltárására irányuló legújabb kutatási tervek

Remus Câmpeanu: Recent Research Projects About the History of the Greek-Catholic Church in Transylvania

Ion Cârja: The Romanian Greek-Catholic Episcopate and the Hungarian Catholic Autonomy at the End of the First World War

Ion Cârja: L' arciduca Francesco Ferdinando e i romeni greco-cattolici nel contesto della creazione della dioscesi di Hajdudorogh (1912)

CATEHISMUL LUI IOSIF DE CAMILLIS, TRNAVA, 1726 

 

 

 


D

 

 

Duliskovich, J.: Istoricheskiia cherty Ugro Russkikh

 

 


E

 

Ember Győző: A munkácsi görög katolikus püspökség lelkészségeinek 1747. évi összeírása

Emlékkönyv a görög szert. katholikus magyarok római zarándoklatáról

Evetovics János: A keleti és nyugati egyház egyesülése és a délszlávok

 


F

Farkas Lajos: Egy nemzeti küzdelem története

Fiedler, J. : Beiträge zur Geschichteder Union der Ruthenen in Nordungarn 

Fiedler, J.: Beiträge der Unior der Valachen in Slavonien und Syrmien 

Fiedler, J.: Ein Versuch der Vereinigung der russischen mit der römischen Kirchen im 16. Jahrhundert

Forgó András: Görög szertartású püspökök a 18. század végi magyar országgyűlésen

Földvári Sándor: Bécs szerepe a ruszin nemztei értelmiség kialakulásában a felvilágosodás korában 

Földvári Sándor: Eger szerepe a kárpátaljai ruszin, görög katolikus kultúrában.

Földvári Sándor: A Magyar Királyság szláv etnikumú ortodox parókiáinak liturgikus-könyv importja – mint a keleti s nyugati kereszténység koraújkori kapcsolatainak tükrözője

Földvári Sándor: Felvilágosodás és nemzeti megújulás a kárpátaljai ruszin kultúrában.

Földvári Sándor: Az egri ciszterci gimnázium szerepe Kárpátalja szellemi életében a XVIII. században

Földvári Sándor: Bozsicskovics Bazil az első kőrösi (krizsevci) görög katolikus püspök

Földvári Sándor: Egy, a Székesfehérvári Püspöki Könyvtárban őrzött szerb kéziratos oktoich provenienciája.

Földvári Sándor: Cirill liturgikus könyvek provenienciális kérdései. Hodinka koncepciója az újabb kutatások tükrében.

Földvári Sándor: A bécsi Sancta Barbara liturgikus könyvjegyzékeinek magyar művelődéstörténeti vonatkozásai

Földvári Sándor: Hodinka Antal és a magyarországi cirill könyvészet

Földvári Sándor: Habina Lukács egri szláv könyvhagyatékáról

Földvári Sándor: Magyar és szláv hatások Lutskay Mihály életművében

Földvári Sándor: Az egri fõegyházmegyei könyvtár cirill és glagolita nyomtatványai és a görög katolikusok

Földvári Sándor: Kul'turnye pamjatniki zakarpatskyh grekokatoličeskih rusinov v g. Eger

Földvári Sándor: Старопечатные книги кирилловского и глаголического шрифтов Эгерской архи­епископской библиотеки.

Antonis Fyrigos: A khioszi De Camillis János munkácsi püspök tanulmányai és lelkipásztori tevékenysége


G

Ovidiu Ghitta: De Camillis püspök első látogatása Szatmárnémetiben

Ovidiu Ghitta: Bishop Manuel Olsavszky and the unrest in the romanian uniate church of Transylvania. (The fifth decade of the 18th century)

Ovidiu Ghitta: La prima visita a Mintiu (Szatmárnémeti) del vescovo De Camillis

Goar, J., Euchologion sive Rituale Graecorum complectens ritus et ordines divinae liturgiae 1a. fájl 1b. fájl 2. fájl 3. fájl

Gheorghe Gorun: Il vescovo Giovanni Giuseppe De Camillis e gli inizi della Chiesa Greco-Cattolica di Bihor

Gheorghe Gorun: De Camillis püspök és a Bihar vármegyei görög katolikus egyház létrejötte

Grigássy Gyula: A magyar görög katolikusok legújabb története

Gönczi Andrea: Ruszin skizmatikus mozgalom a XX. század elején


Gy

 

Gyenis András, A nagyszombati egyetem nyomdája és az únió

 

 

H

 

Hadzsega Gyula: A katholikus keleti missiók fejlődése

Hadzsega Gyula: Az Unio eshetőségei Ukrajnában

Michael Harasiewicz: Annales ecclesiae ruthenae

Keith Hitchins: The Court of Vienna and Confessional Problems in Transylvania, 1744-1759

Hodinka Antal: A munkácsi görög-katholikus püspökség története

Hodinka Történet 1

Hodinka Történet 2

Hodinka Történet 3

Hodinka Történet 4

Hodinka Történet 5

Hodinka Antal: A munkácsi görög-katholikus püspökség okmánytára

Hodinka Okmánytár 1, 

Hodinka Okmánytár 2

Hodinka Okmánytár 3

Hodinka Antal: A kárpátaljai rutének lakóhelye, gazdaságuk és múltjuk

Hodinka Antal: II. Rákóczi Ferenc és a "gens fidelissima"

Horányi Lukács, A márcsai püspökség kialakulása


I

Ilyés Zoltán: A szakrális táj történeti szerveződése Gyimesben

Ilyés Zoltán: A görög katolikusok identitásváltásának különböző útjai az egykori Csík-megyében (19.sz. közepe-1948)

Ilyés Zoltán: „…mentsük ki őket az oláh polip ölelő karjaiból”. A hajdúdorogi görög katolikus püspökség szervezése Csík megyében

Ivánka Endre, A görög szertartású magyarság múltja


J

Janka György: De Camillis püspök zsinatai

Janka György: A katolikus barokk szellemisége a magyarországi görög katolikusoknál

Janka György: A munkácsi egyházmegye felállítása

Janka György: A magyar liturgikus nyelv és a makói görög katolikusok

Janka György: A magyar görög katolikus egyház jubileumi ünnepségei a 20. században

Janka György: Miklósy István püspök (1913−1937) a korabeli görög katolikus sajtó tükrében

Janka György: Die Synoden des Bischofs De Camillis

Janka György: Das Bild von Bischof István Miklósy (1913−1937) in der zeitgenössischen Presse

Janka György: A hajdúdorogi külhelynökség története

Janka György: Gli anni di András Bacsinszky a Hajdúdorog

Janka György: A Szent Atanáz Hittudományi Főiskola története

Janka György: A Szentszék és a bécsi udvar szempontjai a nagyváradi és a körösi görög katolikus egyházmegyék felállításában (1775-1777)

Janka György: Az ezeréves Egri Egyházmegye és a görög katolikusok 

Janka György: A harmadik könnyezés története


K

Kacsinkó Adrián Gábor: Csereháti ruszin emlékek

Kapitánffy István: Hungarobyzantina: Bizánc és a görögség középkori magyarországi forrásokban

Katkó Márton Áron: Az 1914-es debreceni merénylet

Kocsis Mihály: Due opere stampate per i ruteni (la cosidetta Bibbia di Bacsinszky ed il catechismo di Kutka) e le ricerche recenti

Komáromi László: A bizánci kultúra egyes elemei és közvetítő tényezői a középkori Magyarországon

Krajnyák Gábor: Szent István veszprémvölgyi donatiójának görög egyházi vonatkozásai


L

Milan Lach: Protoigumeno Giorgio Giovanniccio Basilovič osbm, il formatore dei basiliani nell' Eparchia di Munkačevo tra XVIII e XIX secolo  

Hugo Laemmer: In decreta concilii Ruthenorum Zamosciensis amimadversiones theologico-canonicae

Lehoczky Tivadar: A munkácsi püspökök sorsa a 17. században

Legrand, Emile: Lettre inedite du R. P. Jean de Camillis de Chio sur la mission de la Chimere

L. Gyárfás Elemér: A román görög katholikus autonómiája (első közlemény)

Eduard Likowski - Paul Jedzink: Die ruthenisch-römische Kirchenvereinigung genannt Union zu Brest 

Lukács Imre Róbert: A görög katolikusok helyzete Erdélyben az első világháború után

 


M

Madgearu, Alexandru:  The mission of Hierotheos: location and significance

Marosi István: Bereg vármegye Tiszaháti járásának görög katolikussága a Munkácsi egyházmegye felállításától a Trianon-i döntésig 

Marosi István: A munkácsi görög katolikus egyház kihívásai és a megoldási kísérletek Firczák Gyula püspök (1891-1912) tevékenysége idején

Marton József, A gyulafehérvári vallási unió

Melles Emil: Magyar liturgia

Melles Emil: Az oláh liturgia kialakulásáról

Mesterházy Károly: Adatok a bizánci kereszténység elterjedéséhez az Árpád-kori Magyarországon

A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1968 (Debrecen, 1970), 145-177.

A Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár gyűjteményében.

Mixail Dimitriev: Culture « latine » et culture « orthodoxe » à l’est de l’Europe au XVIIe siècle

Molnár Antal: A szerb ortodox egyház és az uniós kísérletek a 17. században

Moravcsik Gyula: Görög nyelvű monostorok Szent István idején

Moravcsik Gyula: A honfoglalás előtti magyarság és a kereszténység


N

Nagymihályi Géza: A kereszt: Krisztus ikonja 

Nikolaus Nilles, Symbolae ad illustrandam historiam Ecclesiae orientalis in terris coronae S. Stephani I–II,

Nikolaus Nilles: Kalendarium manuale utriusque Ecclesiae orientalis et occidentalis, 1-2. 1. kötet / 2. kötet

James Niessen: Transylvanian catholics and the papacy in the era of the syllabus errorum 

James Niessen: Hungarians and Romanians in Habsburg and Vatican Diplomacy: The Creation of the Diocese of Hajdudorog in 1912


Ny

Nyirán János: A diakónus liturgikus szolgálata a Krucsay-féle liturgiafordításban

Nyirán János: 19. századi kéziratos görögkatolikus szerkönyvek Nyírgyulajból és Fábiánházáról

 


O

John O'Brien: A History of the Mass and Its Ceremonies in the Eastern and Western Church

Oláh Sándor: Magyar görög katolikus "románok". Vallási-etnikai feszültségek egy székely faluban a két világháború között

Oláh Sándor, Románok asszimilációja Székelyföldön

Olbert Mariann: Néhány adalék a budapesti Nagyboldogasszony Magyar Orthodox templom ikonosztázoinjának vizsgálatához. Anton Küchelmeister bécsi "császári akadémiai festő" szerepe


P

Papp András: Halasztani immár nem lehet

Papp György: A munkácsi püspökség eredete

Papp György: Az ungvári unió időpontja

Papp György: Adalékok De Camelis püspök munkácsi működéséhez

Papp György: A munkácsi egyházmegye székeskáptalanjának statutumai

Papp György, A görög katolikus magyarság helyzete Erdélyben

Papp György: Voci romene contro la diocesi di Hajdúdorog

Peles, Julian, Geschichte der Union: der ruthenisen Kirche mit Rom. I. kötet  / II. kötet Wien, 1878-1880

Marek Petro: Greek-Catholic Church in Slovakia and its Martyrs

Polyák Mariann: Bereg vármegyei görög katolikus népiskolák az 1880-as évek elején

Polyák Mariann: The Greek Catholic Basic Schools of Bereg County in the Beginning of the 1880’s

Ovidiu Pop: De Camillis püspök katekizmusa

Ovidiu Pop: Il Catechismo del vescovo De Camillis

Ovidiu Horea Pop: Az erdélyi görög katolikus papnevelés a XVIII. században

Pirigyi István: A Miskolci Apostoli Exarchátus története

Pirigyi István: Parthén Péter püspök emlékezete

Pirigyi István: Papnevelésünk 1912-1950 között

Steve Puluka: Byzantine-Ruthenian Antimensia Episcopal and Heritage Institute Libraries of the Byzantine Catholic Diocese of Passaic

Puskás Bernadett: De Camillis püspök portréja és a munkácsi püspökök arcképcsarnoka

Puskás Bernadett: A máriapócsi kegykép művészettörténeti vonatkozásai

Puskás Bernadett: A görög katolikus művészet kutatásának kérdései: a kárpáti régió fogalma körüli vita és tanulságai

Puskás Bernadett: Das Porträt des Bischofs De Camillis und die Munkatscher Bischofsgalerie

Puskás Bernadett: Questions Related To The Research Of Greek Catholic Art: Debate About The Concept Of The Carpathian Region And Its Lessons

Puskás Bernadett: Templomépítészet a történelmi Munkácsi Egyházmegyében a 15-16. században

Puskás Bernadett: 18. századi fatemplom építészet a Munkácsi Egyházmegyében

Puskás Bernadett: Taraszovics Bazil munkácsi püspök két antimenzionja

Puskás Bernadett: Adalékok a Munkácsi Egyházmegye 19. századi templomépítészetéhez

Puskás Bernadett: A történelmi Munkácsi Egyházmegye ikonfestészete a 18. században - Újabb adalékok a vezető mesterek tevékenységével kapcsolatban

Puskás Bernadett: A nem kézzel festett Krisztus-arc ábrázolások és a Kárpáti Régió középkori ikonfestészete

Puskás Bernadett: Bizánci művészet

Puskás Bernadett: 15-16. századi ikonok a Munkácsi Egyházmegyében

Puskás Bernadett: Istenszülő oltalma-ikonok az Északkelet-Kárpátok vidékén

Puskás Bernadett: Istenszülő-ábrázolások: Hodigitria

Puskás Bernadett: Feliratos ikonok a munkácsi püspökség 17. századi emlékanyagában

Puskás László: Ilyeneké Isten országa. Isten szolgája Orosz Péter (1917-1953) titokban felszentelt püspök élete és vértanúsága

Puskás László: I martiri greco-catolici dei Carpazi, in "La Nuova Europa" 2/2010, pp. 78-85

Puskás László: Il martiro di Teodor Romza, in: La Nuova Europa 4/2000 pp. 74-91

Pusztai Bertalan: A szegedi görög katolikus egyházközség kialakulása: egy vallási szórvány helykeresése a társadalmi térben


R

M. Rajewsky: Euchologion der orthodox-catholischen Kirche

Rajner Lajos: A görög szertartású katholikus magyarok mozgalma a magyar liturgia ügyében

Révész Éva: Idő és emlékezet. A kora Árpád-kori keleti kereszténység hazai egyházi kutatásáról

Révész Éva: A keleti keresztény temetkezési rítus X. századi sírleletekben

Révész Éva: Bizánci keresztek a X - XI. századi sírokban

Révész Éva: Die Siegel der Bischöfe von Turkia und die Rolle der Orthodoxie um das erste Millenium im Königreich Ungarn

Révész Éva: A keleti kereszténység: szerep, hatás vagy jelenlét? A veszprémvölgyi monostor

Rostás Tibor: Graeco opere - görög modorban I. Szávaszentdemeter és Kaporna 13. századi falképei


S

Andrej Škoviera: Die griechisch-katholische Kirche in der Slowakei nach der Slowakei nach dem 2. Weltkrieg

S. Benedek András, A gens fidelissima: a ruszinok

S. Benedek András: Eszmék és téveszmék. A ruszin etnogenezis története 

Matteo Sanfilippo: I ruteni nelle Americhe: emigratione e viaggio 

Sasvári László: Ruszin hagyományok görögkatolikusságunk néprajzában

Scheffler János, Az erdélyi rítusváltoztatások

Simon Kata: A bodrogkeresztúri görög katolikus templom ikonosztázionja

Simon Zoltán: Az Alsó-Nyárádmente településeinek vallási élete

Ihor Sevcenko: The Many Worlds of Peter Mohyla

John Slivka: The History of the Greek Rite Chatolics in Pannonia, Hungary, Czechoslovakia and Podkarpatska Rus' 863-1949"

John Slivka: Historical Mirror : Sources of the Rusin and Hungarian Greek Rite Catholics in the United States of America 1884-1963

D. P. Sokolov: A Manual of the Orthodox Church's Divine Services

Peter Šoltés: A papság reformja a Munkácsi Egyházmegyében a 18. században

Peter Šoltés: Disziplinierung des Klerus der Munkatscher Diözese im 18. Jahrhundert

Peter Šoltés: Tri jazyky, štyri konfesie. Etniká a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši 

P. Šoltés - P. Žeňuch: Sociálne a spoločenské postavenie grékokatolíkov na vychodnom Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v 18. storoči. - I., II. 

Peter Šturák: The History of Greek Catholic Church in Slovakia

Ernst Christoph Suttner: Der Wandel  im Verständnis der Lateiner  von Schismen und von deren Überwindung

Ernst Christoph Suttner: Der geschichtliche Weg der Kirche von Mukačevo

Ernst Chr. Suttner: Die Siebenbürger Kirchenunion an der Wende zum 18. Jahrhundert

Ernst Chr. Suttner: Die Anfänge und das Durchsetzen der Siebenbürgener Kirchenunion sowie die Widerstände gegen sie (von der Eroberung Siebenbürgens durch Österreich bis zum Jahr 1761). Teil A (gemäß dem Thema der ersten Begegnung): Die das Handeln tragenden Institutionen und Personen und ihre hauptsächlichen Motive

Ernst Christoph Suttner: Das Unionsverständnis in den Anweisungen aus Rom von 1669 und jenes bei Kardinal Kollonitz

Ernst Chr. Suttner: Das Unionsverständnis bei Förderern und Gegnern der Union der Siebenbürgener Rumänen mit der Kirche von Rom

Ernst Chr. Suttner: Das Abrücken von der Ekklesiologie des Florentiner Konzils bei der ruthenischen Union von 1595/96 und bei der rumänischen Union von 1701

Ernst Chr. Suttner: Wahl, Weihe und Einsetzung des Bischofs Johannes Giurgiu Nemes-Pataki und die damaligen Spannungen zwischen Rumänen, Wiener Behörden und Römischer Kurie

Ernst Chr. Suttner: Visarion Sarai im Kontext der Theologiegeschichte


Sz

Szabó Irén: "Álljunk illően, álljunk félelemmel!": Az állás, ülés és térdelés szokásai a magyarországi görög katolikus vallásgyakorlatban

Szatmári Imre: Bizánci típusú ereklyetartó mellkeresztek Békés és Csongrád megyében

A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Studia Archaeologica 1. (Szeged, 1995) 219-256.

A Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár gyűjteményében.

Szabó Jenő: Egy bukaresti tanár a hajdúdorogi egyházmegyéről

Szabó Jenő: Katholikus ritusaink jogviszonya és a világháború

Szilágyi Sándor: Taraszovics Bazil vladika fogsága

Szentkláray Jenő: A szerb monostoregyházak történeti emlékei Délmagyarországon

Sztavrovszky Gyula: A krasznibródi kolostor

Sztripszky Hiador: Jegyzetek a görög kultúra Árpád-kori nyomairól


T

 

Terdik Szilveszter: A munkácsi Szent Miklós kolostor

Terdik Szilveszter: A pócsi Szűzanya kegyképének másolatai

Terdik Szilveszter, A máriapócsi kegytemplom építésére és belső díszítésére vonatkozó, eddig ismeretlen források

Terdik Szilveszter: A magyar szent királyok ábrázolásai román orthodox templomokban 

Terdik Szilveszter: "...a mostani világnak ízlésse, és a rítusnak módja szerint". Adatok a magyarországi görög katolikusok művészetéhez

Terdik Szilveszter: A pócsi kegykép két erdélyi másolata

Terdik Szilveszter: Pócsi sárkányok

Terdik Szilveszter: Újabb adalékok a Munkácsi Egyházmegye művészetének föltérképezésében

Terdik Szilveszter: A templom művészete vagy a művészet temploma. Az 1908-as egyházművészeti kiállítás és recepciója

Terdik Szilveszter: Adatok az abodi görög katolikus templom történetéhez

Terdik Szilveszter: A hajdúdorogi ikonosztázionról

Terdik Szilveszter: Adatok elpusztult ikonosztázionokról

Terdik Szilveszter: A bikszádi monostor kegyképének eredete

Terdik Szilveszter: Ikonosztázionok a néhai Felső-Magyarországról budapesti múzeumok gyűjteményeiben

Terdik Szilveszter: L’origine dell’icona miracolosa del monastero di Bikszád

Terdik Szilveszter: „Sculptor constantinopolitanus”. Un intagliatore greco a Máriapócs nel Settecento

Terdik Szilveszter: ,,Kitűnő munka, kiváló versenyképesség és nagybanitermelés." Rétay és Benedek egyházi műiparintézete

Terdik Szilveszter: Rácz Demeter, egy XVIII. századi görög katolikus mecénás

Terdik Szilveszter: A kultúra, a vallás és a nemzet emlékműve. A nagyszebeni román ortodox katedrálisról,  különös tekintettel Smigelschi Oktáv munkásságára

Terdik Szilveszter: Csegöld középkori temploma és a csegöldi táblaképek

Terdik Szilveszter: A gyergyószentmiklósi könnyező ikonról

Terdik Szilveszter: Tradizioni che convivono. La transformatione della chiesa gesuita di Ungvár in cattedrale greco-cattolica

Terdik Szilveszter: A kányi és a garadnai ikonosztázionról

Tóth Péter: Egy bizánci szent Magyarországon, egy magyar szent Bizáncban. Szent Demeter magyarországi kultuszáról


Ty

 


U

 

 

Udvari István: Egyházi-vallási viszonyok a ruszinok körében a XVIII. században

Udvari István:  XVIII. századi történeti-demográfiai adatok  Északkelet-Magyarország görögkatolikus népességéről

Udvari István:  A XVIII. századi ruszin művelődéstörténet kimagasló alakjai

Udvari István:  Bradács János püspök művelődéstörténeti jelentősége

Udvari István:  Kopcsay János (1745-1814) életrajzáról

Udvari István:  Tarkovics Gergely hajdúdorogi éveiről

Udvari István: A máriapócsi monostor régi ramotáiról 

Udvari István: A munkácsi görög katolikus egyházmegye lelkészségeinek 1741. évi összeírása (Csereháti és zempléni esperesi kerületek)

Udvari István: A munkácsi görögkatolikus püspökség lelkészségeinek 1806. évi összeírása

Udvari István:  Bacsinszky András püspök a ruszin felvilágosodás képviselője

Udvari István: A szerzetesi kvesztára vonatkozó 18. századi adatok

Udvari István: A munkácsi egyházmegye oktatásügye a XVIII. században

Udvari István: A ruszinok XVIII. századi historiográfiája

Udvari István: Hajdani ruszin szórványok

Udvari István: Máriapócs, a ruszinok hajdani vallási, kulturális központja

Udvari István: Adatok a máriapócsi iskolákról


V

Cyril Vasiľ: De Camillis La vita divina ritrovata fra’ termini del tutto e del nulla című aszketikus műve

Cyril Vasil': L'opera ascetica La vita divina ritrovata fra' termini del tutto e del nulla di Giuseppe De Camillis

Cyril Vasil': Il vescovo Andrea Bacinsky alla luce di alcune disposizioni canoniche del periodo del suo episcopato

Véghseő Tamás: A Hajdúdorogi Egyházmegye megalapításának közvetlen előzményei

Véghseő Tamás: A Magyar Görögkatolikus Egyház vázlatos története 

Véghseő Tamás: A Miskolci Apostoli Kormányzóság létrejötte és fejlődése

Véghseő Tamás: Pálosok és görög katolikusok

Véghseő Tamás: A bazilita Kulcziczky Porphyrius munkácsi helynök négy levele Kollonich Lipót bíboroshoz

Véghseő Tamás: "...patriarcham graecum convertit ad unionem..." A római Német-Magyar Kollégium három egykori növendéke és az ungvári unió.

A cikk letölthető nyomdahű változata pdf-fájlban

Véghseő Tamás: Barkóczy Ferenc egri püspök kiadatlan instrukciója az Egri Egyházmegye területén élő görögkatolikusok számára (1749)

Véghseő Tamás: Benkovich Ágoston váradi püspök működésének görög katolikus vonatkozásai (1682-1702)

Véghseő Tamás: Die Bildung der griechisch-katolischen Priester in Lateinischen Bildungssätten der Neuzeit in Ungarn

Véghseő Tamás: Il cardinale Leopoldo Kollonich e i greco-cattolici dell'eparchia di Munkács

Véghseő Tamás: Kollonich Lipót bíboros és a munkácsi egyházmegye görög katolikusai

Véghseő Tamás: Gli studi del vescovo András Bacsinszky a Ungvár e a Nagyszombat 

Véghseő Tamás: "meliorem ordinem vivendi introducere" . Egy görög katolikus püspök sajátos feladatai és lehetőségei Magyarországon a felekezetszerveződés korában: hat ismeretlen De Camillis levél tanulságai  / A cikk letölthető nyomdahű változatota pdf-fájlban.

Véghseő Tamás: „…meliorem vivendi ordinem introducere…” Le mansioni e le prospettive   peculiari di un vescovo greco-cattolico in Ungheria all’epoca della confessionalizzazione: sei lettere inedite del vescovo Giovanni Giuseppe De Camillis

Véghseő Tamás: Nikolaus Nilles és magyar görög katolikus liturgia ügye

Véghseő Tamás: Nikolaus Nilles e la questione della liturgia greco-cattolica ungherese

Véghseő Tamás: Our Paths - Byzantine Rite Catholics in Hungary  - A Historical Retrospection 

Véghseő Tamás: Útkeresés kényszerpályák között: görög katolikusok Magyarországon és Ukrajnában 1945 után / Hľadanie cesty medzi vnútenými dráhami: gréckokatolíci v Maďarsku a na Ukrajine po roku 1945

Véghseő Tamás: Korrajz a harmadik könnyezés idejéből

V. Kovács Sándor : A László-ének keleti forrásai

 

 


W


Z


Zs

 

Zsatkovics Kálmán: Az egri befolyás és az ez ellen vívott harc a munkácsi görög szertartású egyházmegye történetében

Zsatkovics Kálmán: De Camillis püspök naplója

Zsatkovics Kálmán: A máramarosi görög szertartású orosz egyház és és vicariátus történelme