Könyvkultúra


Görög katolikus sajtótermékek

 

 


Ojtozi Eszter: Cirillbetűs könyvek a hazai görög katolikusoknál a XVII-XVIII. században

Esztergom: [s. n.], 1991

 

 


Ojtozi Eszter: A Görögkatolikus Hittudományi Főiskola könyvtárának szláv és román cirillbetűs könyvei

= Slavânskie i rumynskie knigi kirillovskoj pecati biblioteki Grekokatoliceskoj Duhovnoj Akademii, Debrecen  KLTE Könyvtár, 1985

 

 


Ojtozi Eszter: A máriapócsi baziliták cirillbetűs könyvei

= Knigi kirillovskoj pecati mariâpocanskih bazilian, Debrecen Kossuth Lajos Tudományegyetem Kvt., 1982

 


Ojtozi Eszter: Két ritka egyházi szláv zsoltárkönyv a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárában

Könyv és könyvtár: könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve, 1999. 21. köt. 333-348. old.

 

 


Ojtozi Eszter - Dzendzelevskij, J. A.: Mariâpovčanskoj variant grammatiki Arseniâ Kocaka 1772-1778

Slavica: Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae, 1990. 24. köt. 27-43. old.

 

 


Ojtozi Eszter: Az Osztrogi Biblia két példánya a Nyíregyházi Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárában

Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve, 1982. 13. köt. 121-135. old.

 

 


Ojtozi Eszter: Kirchenslawische Bücher aus der Klosterbibliothek zu Máriapócs I.

Könyv és könyvtár: könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve, 1977. 11. köt. 119-131. old.

 

 


Ojtozi Eszter: Kirchenslavische Bücher aus der Klosterbibliothek zu Máriapócs II.

Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények: a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve, 1979. 12. köt. 197-203. old.

 

 


Földvári Sándor: A Magyar Királyság szláv etnikumú ortodox parókiáinak liturgikus-könyv importja – mint a keleti s nyugati kereszténység koraújkori kapcsolatainak tükrözője

In Doncsev Toso, H. Tóth Imre, Menyhárt Krisztina (Eds.): Magyarország és a Balkán vallási és társadalmi kapcsolatai. Tanulmánykötet Ohridi Szent Naum halálának 1100 évfordulója emlékére. Bolgár Kulturális Fórum: Budapest, 2011. (Sajtó alatt.)

 


Földvári Sándor: Egy, a Székesfehérvári Püspöki Könyvtárban őrzött szerb kéziratos oktoich provenienciája.

[‘For The Questions of Provenience of a Serbian Manuscript Octoich Held in The Bishopric Library of Székesfehérvár (Centre of Hungray).’] In: H. Tóth Imre [Ed.], Az ortodoxia története Magyarországon a XVIII. századig. [‘History of the Orthodox Church in Hungary up to the End of 18th Century.’] Szeged, 1995. 71–76.

 

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.


Földvári Sándor: Cirill liturgikus könyvek provenienciális kérdései. Hodinka koncepciója az újabb kutatások tükrében.

[‘Provenience of the Old-Printed Cyrillic Books Being Held in Church Libraries of the Former Hungarian Kingdom: Anton Hodinka’s Conception as Reflected by the Latest Research.’] Könyv és Könyvtár: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának Évkönyve // Annals of The University And National Library of Debrecen, 22‑23. 2000‑2001. 193‑209. Summary in English, ibid. 209.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.


Földvári Sándor: A bécsi Sancta Barbara liturgikus könyvjegyzékeinek magyar művelődéstörténeti vonatkozásai

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 42 (2007) 2. 193-202.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.


Földvári Sándor: Hodinka Antal és a magyarországi cirill könyvészet

Udvari István (szerk.): Hodinka Antal emlékkönyv. Tanulmányok Hodinka Antal tiszteletére, Nyíregyháza 1993. 295-302.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Földvári Sándor: Habina Lukács egri szláv könyvhagyatékáról

Magyar Könyvszemle: A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Könyv- és Sajtótörténeti folyóirata, 112. Budapest: Argumentum, 1996. 3. 385 391. HU ISSN 0025–0171

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Földvári Sándor: Magyar és szláv hatások Lutskay Mihály életművében

Acta Hungarica: Az Ungvári Hungarológiai Központ folyóirata, 1993 1994, IV V. évfolyam.// Жур¬нал Ужгородського Центру гунгарології, 1993 1994, IV V-ий рік видання. Ужго-род//Ungvár: Hungarológiai Központ, 1997. 71 76. резюме: Слов’янські та угорські впливи у працях Михайла Лучкая. Резюме. ibid. 76. ISSN 966 7242 15 3

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.


Földvári Sándor: Az egri fõegyházmegyei könyvtár cirill és glagolita nyomtatványai és a görög katolikusok

 In: LIZANEC Péter//ЛИЗАНЕЦ, Петро М. [Ed.], A Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság Közleményei//Вісник Закарпатського Угорськомов¬ного Наукового Товариства III IV. 1996 97. Az elhangzott előadások gyűjtemé-nye//Збірник виголошених доповідей. Ungvár//Ужгород: Hungarológiai Központ// Центр гунгаро¬логії, 1998. 78 86. Cyrillic and Glagolitic Old Printed Books of the Library of Archbishopric of Eger (Northern Hungary). Summary. ibid. 86. ISBN 966 7242 47 1

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Földvári Sándor: Старопечатные книги кирилловского и глаголического шрифтов Эгерской архи­епископской библиотеки.

[‘Old Cyrillic and Glagolitic Printings of The Archbishopric Library of Eger.’ New findings.] Slavica; Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis De Ludovico Kossuth Nominatae, 27. 1995. 83–96.

 

 Gyenis András, A nagyszombati egyetem nyomdája és az únió

Budapest, 1942.