Keleti kereszténység a középkori Magyarországon

Révész Éva: Die erste byzantinische Oberpriestern Turkias. Hierotheos, Theophylaktos, Antónios, Démétrios, Ióannés. [The first Byzantine high priests of Turkia. Hierotheos, Theophylaktos, Antónios, Démétrios, Ióannés.]

 

 

Révész Éva: „Turkia” keleti keresztény főpapjai az első ezredforduló magyar történelmében. [The Eastern Christian High Priests of ’Turkia’ in the Hungarian History around the first Millenium.]

Bizánc öröksége. Belvedere Meridionale. XXVI. évfolyam 1. szám (2014) 7–22.

Révész Éva: Régészeti és történeti adatok a kora Árpád-kori bizánci–bolgár–magyar egyházi kapcsolatokhoz . [Archaeological and historical Data on the Byzantine-Bulgarian-Hungarian Church Relations in the early Árpád-Era.]

Doktori (PhD) disszertáció. [PhD-Dissertation] Szegedi Tudományegyetem: Szeged 2011.

 

Moravcsik Gyula: Görög nyelvű monostorok Szent István idején

Serédi Jusztinián (szerk.): Szent István Emlékkönyv I. Budapest, 1938. 387–422.

 

 

 

Moravcsik Gyula: A honfoglalás előtti magyarság és a kereszténység

Serédi Jusztinián (szerk.): Szent István Emlékkönyv I. Budapest, 1938.

 

Horváth Ferenc, www.magyarorszag-szep.hu

 

 

 


Moravcsik Gyula: Bizánc és magyarság

Budapest 1953 (2003: Lucidus kiadó, Makk Ferenc bevezető tanulmányával)

 

 

 

 

 

 


Révész Éva: Idő és emlékezet. A kora Árpád-kori keleti kereszténység hazai egyházi kutatásáról

Műhelyszemináriumi dolgozatok I. Szeged 2013. 73–83. 


 

Révész Éva: A keleti keresztény temetkezési rítus X. századi sírleletekben

 


 

Révész Éva: Bizánci keresztek a X–XI. századi sírokban 

 


 

Révész Éva: Die Siegel der Bischöfe von Turkia und die Rolle der Orthodoxie um das erste Millennium im Königreich Ungarn

 

 

 


Révész Éva: A keleti kereszténység: szerep, hatás vagy jelenlét? A veszprémvölgyi monostor 

 

 

 


V. Kovács Sándor: A László-ének keleti forrásai 

 


Kapitánffy István: Hungarobyzantina: Bizánc és a görögség középkori magyarországi forrásokban

 

 

 


Komáromi László: A bizánci kultúra egyes elemei és közvetítő tényezői a középkori Magyarországon

Iustum Aequum Salutare III. 2007/1. · 215–228.

 

 


Madgearu, Alexandru:  The mission of Hierotheos: location and significance

Byzantinoslavica - Revue internationale des Etudes Byzantines (1-2/2008)

 

 


Kateřina Horníčková: Byzantine Reliquary Pectoral Crosses in Central Europe

Byzantinoslavica 60 (1999), 213-50.

 

 


Szatmári Imre: Bizánci típusú ereklyetartó mellkeresztek Békés és Csongrád megyében

A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Szeged, 1995. 219-264.

 


Tóth Péter: Egy bizánci szent Magyarországon, egy magyar szent Bizáncban. Szent Demeter magyarországi kultuszáról

Magyar Könyvszemle 117. évf. 2001. 1.szám

 

 


Sztripszky Hiador: Jegyzetek a görög kultúra Árpád-kori nyomairól

 

 


Krajnyák Gábor: Szent István veszprémvölgyi donatiójának görög egyházi vonatkozásai

 

 

 


Ivánka Endre, A görög szertartású magyarság múltja

A tanulmány 1942-ben jelent meg.

 

 


Buzás Gergely - Eszes Bernadett: XI. századi görög monostor Visegrádon

Arhitectura religioasă medievală din Transilvania. – Satu Mare : Ed. Muzeului Sătmărean, 2002-. – 2007, p. 49-93.

 


Györffy György: A szávaszentdemeteri görög monostor XII. századi birtokösszeírása

MTA Társadalmi és Történeti Tudományok Osztályának Közleményei. III.1953.

 


Gutheil Jenő: A veszprémvölgyi görög monostor

Vár ucca tizenhét. – 8. (2000) 1., p. 75-76, 78-85.

 


Juhász Kálmán: Hajdani monostorok a Csanádi Egyházmegyében

Budapest, 1926

 

 


Németh Péter: A besztereci románkori monostor és görög feliratos aspersoriuma

Régészeti tanulmányok Kelet-Magyarországról - Farkas József közreműködésével szerk. Németh Péter. – Debrecen : KLTE, 1986, p. 115-128.

 

 


Szatmári Imre: Bizánci típusú ereklyetartó mellkeresztek Békés és Csongrád megyében

A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Studia Archaeologica 1. (Szeged, 1995) 219-256.

A Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár gyűjteményében.

 


Mesterházy Károly: Adatok a bizánci kereszténység elterjedéséhez az Árpád-kori Magyarországon

A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1968 (Debrecen, 1970), 145-177.

A Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár gyűjteményében.

 


Baán István: The Foundation of the Archbishopric of Kalocsa. The Byzantine Origin of the Second Archdiocese in Hungary

Megjelent: URBANCZYK, P. (ed.): Early Christianity in Central and East Europe. Warszawa, 1997. 67–74.