Néprajz és Kulturális antropológia

Simon Zoltán: Az Alsó-Nyárádmente településeinek vallási élete

A vallási közösségek viszonyrendszerének néprajzi-antropológiai vizsgálata. Doktori disszertáció,  Debrecen 2011.


 

Szabó Irén: A magyarországi görög katolikus vallásgyakorlat gesztusai

Gondolat Kiadó, 2008

"A kötet a magyarországi görög katolikusok vallásgyakorlat során használt nem verbális kifejezőeszközeit vizsgálja. Szótárszerűen összegyűjti és történeti-összehasonlító elemzés segítségével bemutatja az egyes gesztusokat és változataikat. A gesztusok jelentését és funkcióját elemezve azt is vizsgálja, hogyan válhat egy gesztus az egyéni vallási identitás kifejezőjévé, hogyan reagál a gesztushasználat a társadalmi környezet változásaira, és milyen szerepet játszanak a gesztusok az egyén szocializációjában vagy a közösség önmeghatározásában."

A kötet kapható a könyvesboltokban.


Szabó Irén: "Álljunk illően, álljunk félelemmel!": Az állás, ülés és térdelés szokásai a magyarországi görög katolikus vallásgyakorlatban

A Herman Ottó Múzeum évkönyve, 2004. 43. évf. 661-678. old. A Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár gyűjteményéből.

 


Szabó Irén: A köszöntés gesztusai a görög katolikus vallásgyakorlatban

Néprajzi látóhatár. – 9. (2000) 3-4., p. 437-449.


Bartha Elek: A szentelmények szerepe Komlóska néphagyományában.

Szabadfalvi József, Viga Gyula (szerk.), Néprajzi tanulmányok a Zempléni hegyvidékről.Herman Ottó Múzeum, 1981. pp. 311-319.

 

 

 


Bartha Elek: A hitélet néprajzi vizsgálata egy zempléni faluban.

Debrecen: KLTE Néprajzi Tanszék, 1980. 130 p.

 

 


Bartha Elek: Adalékok a görög katolikusok eucharisztikus szentelményeinek néprajzához.

Módy Gy., Balassa I., Ujváry Z. (szerk.), Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. Debrecen: s.n., 1982. pp. 801-810.

 

 


Bartha Elek: L influence de la liturgie sur les coutumes fixées par le calendrier dans les milieux uniates de la Hongrie.

Ujváry Zoltán, Bartha Elek , Dám László (szerk.), Ethnographica et folkloristica Carpathica, II: Mûveltség és Hagyomány. Debrecen: KLTE, 1983. pp. 249-257.

 

 


Bartha Elek: Etnikus különbségek és a vallások integráló ereje.

Kunt E, Szabadfalvi J, Viga Gy (szerk.), Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon.: Az 1984 októberében megrendezett konferencia anyaga. Miskolc: Herman Ottó Múzeum, 1984. pp. 97-102. (A Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai)

 

 


Bartha Elek: Néphagyomány és liturgia a magyar házszentelési szokásokban.

MÚZEUMI KURIR 45: pp. 18-23. (1984)

 


Bartha Elek: A bizánci liturgia nyomai a néphagyományban.

Tüskés Gábor (szerk.), "Mert ezt Isten hagyta ...": Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1986. pp. 312-327.

 


Bartha Elek: Brauchbrote - liturgische Brote. Die Griechisch-Katholiken in Ungarn.

ACTA ETHNOGRAPHICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE XXXV: pp. 333-346. (1989)

 


Bartha Elek: Görög katolikus néphagyományok.

NÉPRAJZI KÖZLÉSEK V: pp. 81-84. (1989)

 


Bartha Elek: A görög katolikus magyarság vallási néprajza.

Dömötör Tekla (szerk.), Magyar Néprajz, VII: Népszokás, néphit, népi vallásosság. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990. pp. 425-442.

 


Bartha Elek: Hagyomány és identitás a magyar görög katolikusok körében.

Küllős Imola (szerk.), Vallási néprajz, 8: Ökumenikus tanulmányok. Budapest: Református Teológiai Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szekciója, 1996. pp. 191-202.

 


Bartha Elek: Görög katolikus ünnepeink szokásvilága.

Debrecen: KLTE Néprajzi Tanszék, 1999. 174 p.(Studia Folkloristica et Etnographica ; 41.)

 


Bartha Elek: Húsvéti pászkaszentelés a görög katolikusok körében.

Küllős Imola (szerk.), Vallási Néprajz 10: Tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. Budapest: Református Teológiai Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szekciója, 1999. pp. 81-96.

 


Bartha Elek: Róma és Bizánc között. Keleti és nyugati elemek a görög katolikusok hitéletében.

Pozsgai Péter (szerk.), Tűzcsiholó: Írások a 90 éves Lükõ Gábor tiszteletére. Budapest: Táton Kiadó, 1999. pp. 443-456.

 


Bartha Elek: Tradition and identity among the Hungarian Greek Catholics.

Bartha Elek, Keményfi R (szerk.), Ethnographica et folkloristica Carpathica 11: The Making of National Mythology. Debrecen: KLTE, 1999. pp. 48-57. (A Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének Évkönyve; XXIX.)

 


Bartha Elek: A magyar vallásos műveltség bizánci rétegei.

Glatz Ferenc (szerk.), Közgyűlési előadások, 2000. május: Millennium az Akadémián. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2000. pp. 71-82. (Akadémiai műhely. Közgyűlési előadások)

 


Bartha Elek: Görög katolikus néphagyományok.

D Varga László (szerk.), Elődeink élete. Csicser és Szirénfalva néprajza. Csicser-Szirénfalva: Csicser és Szirénfalva községek önkormányzata, 2000. pp. 119-129. (Ung-vidéki kiadványok; 1.)

 


Bartha Elek: Hívek, templomok, parókiák. Adatok a magyarországi görög katolikusok templomépítési hagyományaihoz.

Balázs Géza, Csoma Zsigmond , Jung Károly , Nagy Ilona , Verebélyi Kincső (szerk.), Folklorisztika 2000-ben I: Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2000. pp. 275-283.

 


Bartha Elek: Templomtitulusok a bizánci egyházban.

Fábián Miroszláva, Horváth Katalin (szerk.), Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor 70. Születésnapjára. Ungvár: Ungvári Állami Egyetem, 2000. pp. 87-91.

 


Bartha Elek: Adatok a bizánci egyház lítiás ünnepeinek folklórjához.

ETHNICA III:(1) pp. 9-10. (2001)

 


Bartha Elek: Bizánci rítusú templomtitulusok Magyarországon.

Maticsák Sándor, Zaicz Gábor, Tuomo Lahdelma (szerk.), Ünnepi könyv Keresztes László tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2001. pp. 41-46.

 


Bartha Elek: Egy felekezeti nagyrégió Európa közepén. A görög katolikus tér Kelet és Nyugat határán.

ETHNOGRAPHIA 112: pp. 299-340. (2001)

 


Bartha Elek: Harangok a magyar bizánci rítusú közösségekben.

Hála József, Szarvas Zsuzsa , Szilágyi Miklós (szerk.), Számadó: Tanulmányok Paládi-Kovács Attila tiszteletére. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézete, 2001. pp. 389-400.

 


Bartha Elek: Útmenti keresztek a görög katolikusok hagyományos hitéletében.

Barna Gábor (szerk.), „Nyisd meg, Uram, szent ajtódat…”. Budapest: Szent István Társulat, 2001. pp. 187-196.

 


Bartha Elek: Templomok és szent terek a bizánci rítusú katolikus néphagyományban.

HÁZ ÉS EMBER 15: pp. 261-274. (2002)

 


Bartha Elek: Böjti hagyományok és olajosnövény-kultúra a keleti kereszténység határán.

S. Lackovits Emőke, Viga Gyula (szerk.), Kéve: Ünnepi kötet a 60 esztendős Selmeczi Kovács Attila tiszteletére. Debrecen ; Veszprém: Ethnica Kiadó, 2003. pp. 185-192.

 


Bartha Elek: Hitélet és autonómia magyarországi görög szertartású katolikus egyházközségekben.

Bánkiné Molnár Erzsébet (szerk.), Autonóm közösségek a magyar történelemben. Kiskunfélegyháza: Kiskun Múzeum Baráti köre, 2003. pp. 229-240. (Bibliotheca Cumanica)

 


Bartha Elek: Máriapócs szakrális tájformáló szerepe.

Viga Gyula, Holló Szilvia Andrea, Cs Schwalm Edit (szerk.), Vándorutak - múzeumi örökség: Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére 60. születésnapjára. Budapest: Archaeolingua, 2003. pp. 197-201.

 


Bartha Elek: Encounter of religions between East and West. Greek Catholics int he Carpathian Basin.

Paládi-Kovács Attila (szerk.), Times, Places, Passages. Ethnological Approaches in the New Millennium: 7th SIEF Conference Selected Papers. Budapest, Magyarország, 2001.04.23-2001.04.28. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp. 193-204.

 


Bartha Elek: Etnikus különbségek és a vallások integráló ereje.

Faragó Tamás (szerk.), Magyarország társadalom-története a 18-19. században. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó - Dico Kiadó, 2004. pp. 260-265.

 


Bartha Elek: Adatok a kárpátaljai görög katolikus temetők néprajzához.

Bárth Dániel (szerk.), Ünneplő. ĺrások Verebélyi Kincső születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Folklór Tanszék, 2005. pp. 225-230.

 


Bartha Elek: Életmód, folklór és építészeti örökség.: Északkelet-magyarországi görög katolikus szakrális kisemlékek.

T. Bereczki Ibolya, Sári Zsolt (szerk.), A népi építészet, a lakáskultúra és az életmód változásai a 19-20. században: Tanulmányok a Dél-Dunántúlról és Észak-Magyarországról. Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2005. pp. 205-224.

 


Bartha Elek: Hitélet a görög katolikus lakóházban.

Szabó Sarolta (szerk.), Hagyomány és változás a népi kultúrában: Ünnepi kötet Dám László 60. születésnapjára. Nyíregyháza: Nyíregyházi Jósa András Múzeum, 2005. pp. 491-502.

 


Bartha Elek: Máriapócshoz fűződő népszokások.

Ivancsó István (szerk.), „Téged jöttünk köszönteni”: A máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriuma alkalmából rendezett nemzetközi konferencia (Máriapócs, 2005. november 21-22) anyaga. Nyíregyháza: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2005. pp. 183-194.

 


Bartha Elek: Світ звичаїв греко-католицьких свят.

Uzhgorod: 2007. 272 p.

 

 


Ilyés Zoltán:
A szakrális táj történeti szerveződése Gyimesben

Megjelent: Székelyföld 2003. május 109 -122.

A pdf-fájl nem nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Ilyés Zoltán: A görög katolikusok identitásváltásának különböző útjai az egykori Csík-megyében (19.sz. közepe-1948)

Megjelent: Néprajzi Látóhatár, 1998., VII. 3-4. pp. 91-101.

A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

 


Ilyés Zoltán: "Kozsókos mefisztók" és "hazaszerető papok" : a csíki görög katolikus papság igazodás-kényszerei a Millenium évtizedében

A szakralitás arcai : vallási kisebbségek, kisebbségi vallások / szerk. A. Gergely András, Papp Richárd. – Budapest : Nyitott Kvműhely, 2007, p. 167-178.


Cserbák András: A magyar görög katolikus népi vallásosság művelődéstörténeti háttere

"Mert ezt Isten hagyta..." : Tanulmányok a népi vallásosság köréből / [szerk. Tüskés Gábor]. – Bp. : Magvető, 1986, p. 275-311.

 

 


Oláh Sándor: Magyar görög katolikus "románok". Vallási-etnikai feszültségek egy székely faluban a két világháború között

Regio (Budapest). – 4. (1993) 2., p. 99-120.

 

 


Oláh Sándor, Románok asszimilációja Székelyföldön

Az esettanulmány megjelenési helye:

Regio. Kisebbség, politika, társadalom 1998. 9. évf. 2.sz.

 


Mezősi József: Hajdúdorogi görög katolikus népszokások

Vallási néprajz / [kiad. az ELTE Folklore Tanszék]. – Budapest : ELTE, 1985 [1986]-. – 3., Módszerek és történeti adatok : Tanulmánygyűjtemény ... dr. Ujszászy Kálmán 85. születésnapjára / [szerk. Dankó Imre, Küllős Imola]. – 1987 [!1988], p. 355-381.

 

 


Telenkó Bazil Mihály: Kistáj ─ vallási identitás. Szempontok a nagypaládi görög katolikusság, illetve az itt élő pravoszláv vallásúak identifikációs kérdéseihez

Néprajzi látóhatár. – 11. (2002) 1-4., p. 209-216.

 

 


Simon Zoltán: Narratív képletek a bálintfalvi görög katolikusság rendszerváltás utáni visszaemlékezéseiben

Néprajzi látóhatár. – 15. (2006) 1/2, p. 39-52.

 

 


Tóth Annamária: "Tisztítsuk meg érzékeinket...": böjt és ünnep. Liturgikus rendelkezések és népi vallásgyakorlat a magyarországi görög katolikusoknál

Néprajzi látóhatár. – 17. (2008) 3., p. 99-111. : ill.

 

 


Magyari Márta: Húsvéti szokások a nyíracsádi görög katolikusok körében

Néprajzi tanulmányok prof. Ujváry Zoltán tiszteletére. – Debrecen : [Hajdú-Bihar M. Múz. Ig.], 1992, p. 141-159.

 


Sasvári László: Vázlatok a magyar görög katolikusok ünnepi szokásairól

Vallási néprajz / [kiad. az ELTE Folklore Tanszék]. – Budapest : ELTE, 1985 [1986]-. – 8., Ökumenikus tanulmányok / [szerk. és a szövegeket gond. Küllős Imola]. – 1996, p. 203-215.

 


Sasvári László: Ruszin hagyományok görögkatolikusságunk néprajzában

 


Szennyes Andrea: Görög katolikus vallásos népszokások és identitástudat Kárpátalján, a beregszászi járási községekben

PhD konferencia: a Tudomány Napja tiszteletére rendezett konferencia tanulmányaiból : 2008. november 10. / szerk. Kötél Emőke ; [rend., közread. a] Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium. – Budapest : Balassi Int. Márton Á. Szakkollégium, 2009, p. 54-63.

 

 


Pilipkó Erzsébet: A kárpátaljai magyar görög katolikusok etnikai és vallási identitástudatának vizsgálata az 1989-es változás kapcsán

Debrecen 2004.

 


Pilipkó Erzsébet: Etnikai és vallási identitás a salánki görög katolikusok körében

Ethnographia (Budapest). – 106. (1995) 2., p. 723-750.

 


Pilipkó Erzsébet: Magyar görög katolikusok Kárpátalján: a munkácsi egyházmegye ugocsai területének nyelvi változásai a történeti források alapján

A Herman Ottó Múzeum évkönyve. – 45. (2006), p. 411-443.

 

 

 


Magyari Márta: "Szépséges Pászka, az Úr Pászkája." A görög katolikusok húsvétikalács-készítésének hagyományos formái

A debreceni Déri Múzeum évkönyve. – (1995/1996 {1998}), p. 275-286.

 


Magyari Márta: Nagyböjti táplálkozási rend Hajdú-Bihar megye görög katolikus falvaiban

A debreceni Déri Múzeum évkönyve. – (1994), p. 259-268.

 


Magyari Márta: Görög katolikus húsvéti hagyományok Létavértesen

A Bihari Múzeum évkönyve. – XII-XIV. (2009), p. 189-196.

 

 


Mislovics Andrea: Szentképek a hajdúdorogi görög katolikus családoknál

Kép, képmás, kultusz, szerk. Barna Gábor. – Szeged : [SZTE] Néprajzi és Kult. Antropológia Tansz., 2006, p. 200-210.

 

 


Magyari Márta: "...az bűtös, ha olajos" : az olaj szerepe a görög katolikusok nagyböjti táplálkozásában

Kéve: ünnepi kötet a 60 esztendős Selmeczi Kovács Attila tiszteletére / [szerk. S. Lackovits Emőke és Viga Gyula]. – Debrecen ; Veszprém : Ethnica, 2003, p. 193-196.

 

 


Lator Ilona: Halotti megemlékezések a viski görög katolikusoknál

Kultúrakutatás Kárpátalján: néprajzi, kulturális antropológiai konferencia tanulmánykötete / [szerk. Geszti Zsófia, Pákay Viktória, G. Tar Imola]. – Ungvár: Kárpátaljai M. Kult. Szövets. ; Budapest : Jankó János Néprajzi Egyes., 2005, p. 100-116.

 

 


Oláh Judit: Nyírcsaholyi görög katolikus népszokások

Varia ethnographica et folkloristica, p. 361-369.

 


Pusztai Bertalan: Öndefiníció a társadalmi térben : központi "narratívák" a magyar görög katolikus diskurzusban

Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpát-medencében : válogatás a Változások a Kárpát-medence etnikai tér- és identitásszerkezetében című konferencia előadásaiból / szerk. Kozma István, Papp Richárd. 206-221.

 


Pusztai Bertalan: A szegedi görög katolikus egyházközség kialakulása: egy vallási szórvány helykeresése a társadalmi térben

A Móra Ferenc Múzeum évkönyve: történeti tanulmányok = studia historica,. – 5.2002, 17-34. p.

A Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár gyűjteményéből.

 

 


Pastyik László: A bácskeresztúri görög katolikus kegyhely (Vodica) keletkezése és élete

Fakuló színek: a VII. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia (Baja, 2008. június 19-20.) előadásai / [... szervezte Hajdú István és Bárth János] ; [az előadások szövegét gond., ... szerk. Bárth János] ; [...kiad. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete]. – Baja ; Kecskemét 2009, p. 37-42.