FÜGGELÉK

FÜGGELÉK

 

Némely törvényhatóságok és egyeseknek ez ügyben hozzánk intézett határozatai, illetve leveleik másolata.

 

Közlünk itt nemcsak részünkre kedvező, hanem kuriózum gyanánt pár ellentétes nyilatkozatot is. A megyei válaszokat azért nem tartottuk szükségesnek bemutatni, mivel azok nem hozzánk, hanem a Hajdú-kerület hatóságához intéztettek, és miután az országgyűléshez is fölterjesztettek, legnagyobb részben ismeretesek. Annyit mondhatunk, hogy azok kivétel nélkül ügyünk javára szolgálnak s bennünket dicséretekkel buzdítva, támogatást igérnek.

 

Megjegyezzük még, hogy sok szép községi levél (fölül 80 darabon) van kezünk között, melyek mind csatlakozást jelentenek, pár kivételével. Elégnek látjuk, ha különböző vidékekről néhányat közlünk azok közül.

 

 

 

I. A főváros átirata.

 

10542/1868 szám.

 

Tisztelt városi közönség!

 

F. évi márczius 12-én 64. szám alatt kelt levelével szíves volt a tisztelt városi közönség minket egy egyesült magyar ajkú óhitű püspökség és ezzel kapcsolatban óhitű egyházi szertartásoknál nemzeti nyelvünknek alkalmazása iránti kérvényezés ügyében f. é. április 16-án tartandó gyűlésre meghívni.

 

Midön a tisztelt városi közönségnek irányunkban tanusított eme figyelméért ezennel köszönetünket nyilvánítjuk, sajnálattal vagyunk kénytelenek megemlíteni, hogy az érintett gyűlésen magunkat hivatalosan nem képviseltethetjük, mert városunk területén g. kath. vallású egyének csak igen csekély számban, képviselőtestületünkben pedig éppen nem léteznek és így egy oly gyülekezetben, melynek első sorban czélja az, hogy különleges vallási érdekeket karoljon fel, illetékesen részt nem vehetnénk.

 

Mind e mellett el nem mulaszthatjuk a t. városi közönség fentebbi levelében érintett hazafias törekvések iránt a legélénkebb rokonszenvünket kifejezni és azok felett őszinte örömünket kinyilatkoztatni, azon óhajtást csatolván ezekhez, hogy nemes törekvéseiket, mielőbb a legjobb siker koronázza és az elérendő eredmény, nemcsak az érdekelt hitfelekezetűeket nyugtassa meg teljesen, hanem a közös hazára is üdvöt és áldást árasszon.

 

Hazafiúi üdvözlettel maradván A tisztelt városi közönségnek

 

Pesten, 1868. ápril 15-én tartott városhatósági közgyűlésünkből.

 

Szentkirályi,

főpolgármester

 

 

 

II. Makó város átirata.

 

1060/868 szám.

 

Sz. H. Dorog város tekintetes tanácsának.

 

F. évi 64. sz. a. kelt becses felhívására Makó város tanácsa hazafiúi üdvözlet mellett következő válaszát küldi:

 

A legnagyobb örömmel vette városunk tanácsa a fenti szám alatt lelt felhívást, s ahozi járulást, mit H. Dorog város közönsége f. hó 16-án tartandó tanácskozás tárgyává kitűzött, a legnagyobb készséggel járulni kinyilatkoztatta, - nemcsak azért, mert városunk egy részében szinte a g. kath. vallást követő, de tisztán magyar ajkú polgártársaink laknak, s városunk közterheiben osztakoznak, s magyar ritualis nyelvet rég epedve óhajtják, - de mert szeretett hazánk magyar nemzetisége fentartására a magyar g. kath. püspökség felállítása elkerülhetetlen szükséges, és mert a magyar ajkú g. kath. egyházközségi híveknek a magyar ritualis nyelvre sz. vallásunk érdekében is elkerülhetlen szüksége van és mert a keresztény vallás alapját tevő üdvözítő urunknak apostolai által megírt parancsolatai is ezt kívánják, - ugyanezért városunkban lakó g. kath. egyházközségi hívek által kiküldött bizottmányi tagok által előterjesztendőket, - mint Makó város összes közönsége által óhajtottakat venni honfiúi barátsággal kérjük.

 

Kérjük egyszersmind azon küldötteket, úgy is, mint a makói g. kath. egyházközség, úgy is, mint Makó város közönsége küldötteit tekinteni s a tanácskozmányról felvett jegyzőkönyvet városunk közönségével is közölni.

 

Kelt Makó város tanácsának 1868. évi ápril hó 6-án tartott üléséből.

 

Barczán Antal s. k. jegyző, Gyüge Sándor s. k. v. fbiró

 

 

 

III. Kassa sz. k. város átirata.

 

1693. szám

 

Kedves Barátaink és Atyánkfiai!

 

Örömmel fogadtuk f. é. márcz. 12-én 64. sz. a. kelt barátságos levelüket. Czéljuk, melylyel egy egyesült magyarajkú óhitű püspökséget felállítani, s egyházi szertartásait nemzeti nyelven elvégezni óhajtják, oly magasztos, oly hazafias, hogy azt pártolni minden magyarnak, minden hazai közhatóságnak kötelessége.

 

És miért nem mondanók: szíves megkeresésük előtt is, viszás helyzetnek lenni véltük, hogy egyesült magyarajkú óhitü testvéreink legszentebb érzelmeiket, az istenség iránti tiszteletüket idegen nyelven kénytelenek elvégezni.

 

De most, midőn kedves atyánkfiai maguk teszik meg a kezdeményezést, midőn a világ előtt kijelentik, hogy a legfőbb szándékuk egy magyar püspökség felállitása, akkor táplált reményeik teljesülésének hitünk szerint mi sem álland útjában.

 

Sajnálattal kell kijelentenünk, hogy a f. évi ápril hó 16-án megtartott gyűlésen képviseltetésünkről idő rövidsége miatt nem gondoskodhattunk.

 

Annak isméti kijelentésével, hogy az egyesült magyarajkú óhítű püspökség felállitása. s egyházi szertartásainak nemzeti nyelven leendő kérvényezése ügyében, részünkről a leghathatósabb pártolásra találni fognak

 

Baráti üdvözlettel maradtunk

 

Kelt Kassán, 1868. április hó 20-án tartott közgyűlésből.

 

Kassa szab. kir. város közönsége s annak nevében.

 

Rimanóczy Ferenc polgármester, Engelmann Gyula t. jegyző

 

 

 

IV. Sárospataki g. kath. hívek átirata.

 

Tekintetes főhadnagyi hivatal!

 

E f. év 64. szám alatt hozzánk küldött becses megkeresésre a sárospataki g. k. hívek nevében tisztelettel kijelentjük, hogy mi az említett fölhívásban foglaltakat magunkévá nem tehetjük.

 

Tisztelettel maradtunk Sárospatakon

 

Ápril 10-én 1868.

 

Tettes főhadnagyi hivatalnak alázatos szolgái

 

Sztrela József -- Szendrey József hites, -- Simaji András algondnok,

Demtsák Mihály hites -- Saksó János, -- Szendrey János hites

Nyíri János hites, -- Markovits András hites, -- Szendrey András hites,

Lukács Mihály hites -- Kertész Mihály hites

vajdácska fiókegyh. gondnoka.

 

 

 

V. Szatmári g. kath. hívek átirata.

 

Tisztelt városi közönség.

Szeretett rokonaink!

 

Városi közönségünkhöz 64/868. sz. a. áttett és velünk e közönség által közvetlenül 1868. ápril 7-én kelt 715/868. sz. megkeresés által közölt megkeresésükre, - mely szerint egy magyarajkú gör szertartású püspökség felállíthatása iránti kérvényezés végett bennünket f. év ápril 16. napjára Dorogon tartandó gyűlésre meghív - egész tisztelettel van szerencsénk nyilatkozatunkat előterjeszteni:

 

A hivatolt 64. számú megkeresést a mily lelkesedéssel s örömök közt fogadtuk, ép annyira fáj szívünknek az, miszerint épen legfőképen nemzetiségi érdekeink elnyomattatása miatt egyházunkban kiütött egyenetlenség miatt nem képviseltethetjük magunkat személyes küldötteink által, s bár menynyire is belátjuk ennek szükségét, mindamellett is menni viszonyaink nem engedik, de amidőn ezt nem tehetjük, egész tisztelettel tudatjuk a nagyontisztelt közönséggel, miszerint az érintett püspökség felállíttatása nekünk ép oly óhajunk, mi azt ép oly mohó vágygyal kívánjuk, mint a tisztelt városi közönség, s más nemeskeblű nemcsak görög, de más katholikus egyének is, kik a népnevelést s embertársaiknak lelki nyugalmát. nemkülönben nemzeti virágzásunkat szívükön hordozzák.

 

Azért is jelen alkalommal ez egyházi gyűlésünkből egész tisztelettel felhatalmazzuk a tisztelt városi közönséget, s ez ügyben egybegyűlt gyülekezetet arra, miszerint érdekeinket ez ügyben teljhatalommal képviselni annál is inkább szíveskedjenek, mivel mi előre kijelentjük, miszerint ez ügybeni minden intézkedéseik csak üdvösek lehetnek, s mint ilyeneket mi mindcnkor elfogadunk s magunkénak valljuk.

 

Egyébiránt rokoni érzületünk kifejezése mellett hazafúi tisztelettel maradunk.

 

Szatmár, 1868. ápril 12-én tartott szokott gyűléstermünkben tanácskozási ülésünkből.

 

Ováry László g. k. egyházi jegyző, Valkovszky János főgondnok,

a szatmárnémeti g. kath. egyház közönségének nagy többsége nevében.

 

 

 

VI. Kassai g. kath. kerület átirata.

 

Nemes városi közönség!

 

Lehetetlen a nemes városi közönségnek a hozzám f. év s hó 7-ről kelt felhívását, s az ezen felhívásban kifejtett üdvös, nemes, korszerű, s az igazságnak teljesen megfelelő kezdernényezési czélját lelkemből nem üdvözölnöm.

 

S mert a nemes városi közönség czélja szent és igazságos, szent és igazságos czélt pedig nem pártolni lehetetlen, megvallom, miszerint lelkemből óhajtottam volna a f. hó 16-án tartandó értekezleten személyesen jelen lenni s a megpendített korszerű eszme létesítéséhez. Felső-Magyarország magyarajkú görög katholikusok érdeke szempontjából habár egy porszemmel is járulni, azonban hivatalos elfoglaltatásom folytán ezidőleg híveim köréből távoznom lehetetlen.

 

Ily körülmények között, miután Kassán számos alföldről ide származott gör kath. híveim vannak, kiknek nyelvök magyar, úgy saját, mint érintett híveim nevében jelen soraim által kijelenteni bátorkodom, miszerint a f. hó 16-án tartandó értekezletnek a fönnebb hivatkozott f. hó 1-ről kelt felszóllítás szellemében működését s hozandó határozatait teljesen osztom, illetőleg osztjuk és elfogadjuk.

 

Mi pedig a vezérletem alá tartozó többi lelkészeket, s illetőleg egyházaik híveit illeti, ezekkel a nemes városi közönség átiratát részint az idő rövidsége miatt, részint a husvéti ünnepeket megelőzni szokott szerfeletti elfoglaltatás miatt nem közölhettem ugyan, mindazon által ismervén Krisztusban szeretett testvéreim érzelmét, szellemét, gondolkodás módját, s igazságszeretetét, - bátran merem állítani, miszerint a vezérletem alatt álló nagyon tisztelendő hivatalok is ösmerve és méltányolva a kassai kerület magyarajkú g. kath. híveinek óhaját, a kitűzött epedve várt korszerű szent czélt pártolandják.

 

Egyébiránt Isten áldását s kedvező eredményt kívánva, honfiúi üdvözlettel vagyok Kassán 1868. év ápril 12-én.

 

A nemes városi közönségnek alázatos szolgája

 

Lipcsey Mihály zdobai g.-kath lelkész s kassai kerület jegyzője,

Bräuer Mátyás g. kath. egyházi kerület esperese kerületjegyzője. szt.széki ülnök.

 

 

 

VII. Sajó-Petrii g. kath. hivek nyilatkozata.

 

Különösen tisztelt

 

Sz. H. Dorog Város Közönsége!

 

Folyó év márczius h6 12-én 65. sz. a. kelt s hozzánk intézett becses felhívás folytán, kedves kötelességünknek tartjuk tiszteletteljesen kijelenteni: miután mi legnagyobb örömmel üdvözlendjük T. Dorog város egyesült göröghitű közönsége azon óhajának teljesülését, miszerint a magyarajkú hitsorsosaink részére egy külön magyar Püspökség létesíttessék, de hitközségünk egynehány filialistert kivéve, szlávajkú görög kath. lelkekből állván, a keleti egyház sarkalatos elvénél fogva, mi is édesanyai szláv nyelven akarjuk imádni Istenünket, s híven megőrizni ezredéves egyházi- és anyanyelvünket, melyről Nagyméltóságú Báró Eötvös szerint lemondani annyi, mint nemzetiségét mással felcserélni. ezt pedig csak romlottság és végképeni elaljasodás teheti, mit egyesekről sem szabad feltenni, annál kevésbbé rólunk.

 

Egyébiránt tisztelettel maradtunk

 

K. T Sz. H.-Dorog város közönsége

 

Sajó-Petriben, ápril 13. 1868.

 

Szláv gör. kath. hívei

 

Veres Pál biró, Obrisovits György, Nizidt András, Ferenczi András, Juhász József, Elvás András, Kondrot Mihály Drótos Gergely, Gergely György Rácz András, Hegedűs János,

 

 

 

VIII. Szentmiklósi g. kath. román lelkész nyilatkozata.

 

Nyilatkozat és felhatalmazás.

 

Hozzám érkezvén mai napon Tekintetes Sz. H.-Dorog város közönségének f. év márcz. 12-ről 65. sz. a. kelt felszólítása, annyira meglepett. az, hogy vallásos érzelmeim, és ebbeli indokaim kifejezésére szűk volna ezen ívnek tere, de időm sincsen a bekövetkezett szent ünnepekbeni szent foglalatosságok miatt azoknak bövebb kifejezésére.

 

Rövid nyilatkozatom az, hogy csakis vallásos örömmel fogadhatja minden óhitű keleti szertartású keresztény kebel tisztelt H.-Dorog városa közönségének azon óhaja nyilatkozatát hogy egy keleti szertartású kath. magyarajkú püspökség és ezzel kapcsolatban a keleti egyházi szertartásnak magyar nyelveni létesítése Magyarországban eszközöltessék, - ez volt óhaja Megváltónknak, ki a nemzetek várakozása volt - ez volt isteni mesterünknek parancsa, midőn apostolait küldte az egész világra hirdetni minden nemzeteknek az égből lehozott tanát, nyelvek tudásával is megajándékozván őket, isteni mesteröknek teljesítették parancsát apostoli, hirdetvén az evangéliumot minden nemzeteknek, ugyanezt követték az apostolok utódai is. Szent Miklós püspök a nagy, nem tettel teljesítette ezt? ki igen sok nemzeteket térített a keresztény hitre kit nem is neveztek előbbi nevéről, hanem öt Nicolaus - görögül - mely annyit tesz vincens gentes - magyarul nemzeteket győző ezen nagy püspök mind a keleti, mind a nyugati egyházban mai napig nagy tiszteletben van - avagy nem ezen apostoli buzgóságnak köszönheti-e minden nemzet keresztényi hitét? Üdvözítőnk parancsából minden nemzetnek maga nyelvén hirdettetett az isteni ige, maga nyelvén taníttatott minden nemzet dicsérni Istent. Csakis így terjedhetett a ker. vallás az egész világon, méltányos joga van tehát minden nemzetnek követelni, hogy azon nyelven hirdettessék neki Isten igéje, azon nyelven dicsőítse az Istent, melyet ért és tud, e jogától megfosztani egy nemzetet sem lehet, ezt tenni a természet törvényével ellenkezik.

 

Hogy tehát Magyarországban egy keleti kath. szertartású magyarajkú pöspökség alapíttassék, és ezzel kapcsolatban a keleti egyházi szertartásnak magyar nyelveni áttétele annak élvezet létesítése eszközöltessék ezen óhajnak csak az irigy, kereszt. kath. hit ellensége mondhat ellene. Ezen óhajtásnak örvendhet a róm. kath. egyház, mert annál több híveket fog számítani kebelében, örvendhet a magyar nemzet, mert annál több egyén fogja kifejezni vallásos érzületét magyar nyelven, erősbödik és gyarapodik ezáltal a ker kath. hit, erősbödik a magyar érzület, többen vallási szempontból is ragaszkodnak a magyar nyelvhez.

 

Ezen óhajtás legkevésbé sem injuriál más felekezetűek vagy nemzetiségűeknek, mert nincsen ezáltal megsértve a vallásos lelkiismeret, sőt tág mezeje, széles alkalma adatik mindenkinek keresni az igazságot és azt követni az apostoloknak mondata szerint: omnia probate, et quae sunt meliora tenete. Olvassa bárki figyelemmel a keleti egyház szertartásos könyveit, meg fog tökéletesen győződni arról, hogy azokban van letéve az ősi keresztény hitnek tanja, alapja, azokban vannak kifejtve és kifejezve a hitágazatok - és minthogy első századokban a róm. kath. egyház is azon szertartáson végezte isteni tiszteletét, mind a két keleti és nyugati egyháznak egy Liturgiája volt - ugyanazért a latin egyházban a gregorian liturgia behozatala után is nem különbözik lényegben a két szertartás egymástól, miért is a florenti közönséges egyházi zsinat bírálat alá vette mind a két keleti és nyugati egyházi szertartást, mind a kettőt jónak és az igaz hittel megegyezőnek nyilatkoztatta.

 

Számos alapos indokokat hozhatnék fel ezen ügyben nyilatkozatomnak a T. Sz. H.-Dorog városa közönségének óhajával összhangzására; rövid nyilatkozatom azonban csak az, hogy sok századok előtt kellett volna alapitani Magyarországban egy kel. szertartású magyar püspökséget, most pedig tekintve a vallási hidegséget, a ker kath. egyház ostromlásba tett czélzatot egy ily püspökségnek nagyon helyén és időszerű leend - ez a katholiczismus jelen időbeni vívmányára szolgáland, hogy midőn a kath. egyház egyfelől ostromoltatik, akkor másfelől mintegy óriási oszlop emelkedik.

 

Ezen csekély nyilatkozatomnak kifejezésével és a H.-Dorog városában ápril 16-án tartandó T. gyűlésbeni felolvasásával és jegyzőkönyvbeni beigtatásával megbízom és felhatalmazom T. Sz. H.-Dorog városi főjegyző urat, keresztényi és hazafiúi üdvözletem mellett maradok.

 

Szent-Miklóson, április 11-én, 1868.

 

(P H.)

 

Beniczky Elek s. k. szent-miklósi g. kath. román lelkész.

 

 

 

IX. Bács-Aranyos gör. kath. hiveinek nyilatkozata.

 

Hajdu-Dorog város közönségének f. évi márczius hó 12-ről 65/868. sz. a. kelt felhívását, - melynél fogva keleti szertartású egyházunk hívei megkerestetnek, hogy az általuk már régebben nemcsak elvileg, de tettleg is előmozdítani megkísért magyarajkú óhitű püspökség létesíthetését, illetőleg kérelmezését óhajunk és akaratunkkal előmozdítanánk - figyelemre méltatván, elhatároztuk: hogy a tisztelt városi közönség által H.-Dorogon f. évi ápril hó 16-án megtartatni határozott gyűlésen - minthogy az ügy szent és igazságos, de általunk is elvben, már régebben elkerülhetetlenül szükségesnek ismertetvén el - magunkat képviseltetni óhajtjuk; ennek folytán egyházunk kebeléből Orosz János egyház főgondnokát és ifj. Miskolczy Andrást egyházközségünk képviselőjéül megbizván; fölhatalmazzuk: hogy mindenben mit szertartásunk tökéletesbítése, s fölvirágzására czélszerűnek találandnak, szabadon működhessenek.

 

Kelt Bács-Aranyoson, 1868-ik év ápril 13-án tartott egyházi gyűlésben.

 

A b.-aranyosi keleti szertartású össszes közönség.

 

(P H.)

 

 

 

X. Técső korona-város határozata.

 

Técső korona-város 1868. évi ápril 21. napján tartatott városi képviselő gyűlése jegyzőkönyvének ki irt

 

53. szám.

 

Czikkelye

 

Hajdu-Dorog város közönségének f. évi Márczius 12-én 64. sz. a. kelt megkeresése felolvastatott, mely által a f. évi április 16-án egy egyesült magyarajkú óhitű püspökség és ezzel kapcsolatban az egyházi szertartásoknak magyar nemzeti nyelvünkön leendő tarthatása kérvényezése ügyébeni lépések megtétele tekintetéből tartandó gyűlésre e város is képviseltetés végett felhívja; minek folytán határoztatott:

 

Örömmel ragadja meg az alkalmat e város képviselőtestülete, hogy H.-Dorog város közönségének minden magyar által óhajtott nemes törekvése kivitelében ha másként segédkezet nem is nyújthat - legalább azt nyilváníthatja, miként egy egyesült magyarajkú óhitű püspökség s ezzel kapcsolatban az egyházi szertartásoknak nemzeti magyar nyelvünkön leendő tarthatása kérvényezése ügyében, a maga helyére felterjesztendő folyamodáshoz a küldött és felolvasott megkeresés értelmében e város közönsége is járulni kész lenne, de amennyiben a tanácskozmányban részt nem vehet, illetőleg nem vehetett, tehát ebbeli akaratát és kész csatlakozását a megkereső város közönségével jelen határozat megküldése által egész tisztelettel tudatja.

 

(P H.)

 

kiadta

 

Farkas Tamás s. k. városi jegyzö